MUDr. Andrea Beková

Informace k posudkům

Informace rodičům, školám a organizátorům dětských aktivit

V souvislosti s platností Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, Vyhlášky 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., Vyhlášky 391/2013 Sb. o zdr. způsobilosti ke sportu a Vyhlášky 422/2013 Sb. o zdr. způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, případně i Vyhlášky 72/2011 Sb. o zdr. způsobilosti k řízení motorových vozidel registrující PLDD vystavuje posudky pro tyto činnosti:


 • posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
 • posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a školách v přírodě,
 • posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu a TV (krom vrcholového a studia na sportovních školách),
 • posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • omezeně posuzování způsobilosti k praktickému vyučování či praktické přípravě.

Tzn. že nejsme my, Vaši praktičtí lékaři pro děti a dorost, kompetentní k těmto úkonům:


 • posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 • k brigádě,
 • ke studiu na sportovní škole,
 • ke zdravotně náročnému sportu,
 • vrcholovému sportu.

Posuzování způsobilosti k praktickému vyučování podléhá podmínkám, praktický lékař pro děti a dorost může posouzení provést, pokud se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje:


 • na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná,
 • nebo ve škole nebo školském zařízení,
 • nebo pokud se zahajuje ve škole nebo školském zařízení (byť následně pokračuje mimo školu).

Naopak praktický lékař pro děti a dorost nemůže posuzovat v případě, kdy se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje na pracovištích právnických nebo fyzických osob.


Žadatel musí podat písemnou žádost o posouzení, přičemž v žádosti musí jasně specifikovat, k jaké činnosti se má posudek vydat (např. studijní obor včetně kódu, druh a způsob provozování sportu,...).


Vystavení posudku musí předcházet zhodnocení dosavadních dat o zdravotním stavu žadatele, dále fyzikální vyšetření, případně laboratorní vyšetření a dle potřeby i doplňková vyšetření. Vzhledem k časové náročnosti nelze požadovat vystavení posudku tzv. na počkání. Určitě nejde ani jen o tzv. orazítkování žádosti. Dle prováděcí vyhlášky Zákona 373/2011 Sb. je časová kalkulace výkonu posouzení cca 40 minut. K vyšetření je proto nutné se předem objednat. Posuzující lékař by měl vydat posudek do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o posouzení. V případě, že k posouzení je nutné komplementární vyšetření (laboratorní, specialistou apod.), dopočítá se 10 pracovních dnů od doby obdržení výsledků těchto doplňujících vyšetření.


Posudky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale hradí si je sám žadatel/zákonný zástupce viz ceník.

Co z toho plyne pro rodiče

Vzhledem k tomu, že podle nové legislativy je možno POTVRDIT ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST (lyže, plavání, ŠvP, LT, studium) POUZE NA ZÁKLADĚ CELKOVÉ PROHLÍDKY, z časových důvodů NENÍ MOŽNÉ POSUDEK VYPRACOVAT NA POČKÁNÍ. Domluvte si dostatečně včas TELEFONICKY TERMÍN. Posudky také nemůže vystavovat zastupující lékař, ale jen registrující lékař – proto je třeba vše začít (hlavně v době dovolených) zařizovat včas.


 • A. Posouzení zdravotní způsobilosti k práci, brigádě náleží PL (praktický lékař pro dospělé, je ale nutno být u něj zaregistrovaný) nebo lékaři se specializací pracovní lékařství.

 • B. Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na sportovní škole, ke zdravotně náročnému sportu, vrcholovému sportu náleží tělovýchovnému nebo sportovnímu lékaři.

  Tito budou po Vás požadovat výpis z dokumentace, který obdržíte od nás viz ceník.

 • C. Ostatní posudky potvrzujeme my na příslušné formuláře, které obdržíte od toho, kdo je po Vás požaduje. Důležité - mít vyplněné nejen nacionále, i podrobné údaje, k jakému účelu máme posudek potvrdit (studijní obor, typ motorových vozidel, přesná specifikace sportu včetně zátěže – kolik tréninků týdně atp. ...).


K posouzení ke sportu budeme požadovat vyplnění Dotazníku sportovce (dostanete u nás) a jedná-li se o sport organizovaný, budeme potřebovat i natočené a vyhodnocené klidové Ekg (udělá za úhradu dětský kardiolog – MUDr. Zýka či v Karlových Varech MUDr. Líska)


K posouzení k řidičskému oprávnění vyplněné Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.


!!!! Je-li Vaše dítě sledováno v nějaké odborné ambulanci, je třeba, abychom měli k dispozici poslední nález z této ambulance.